Norges Skøyteforbund

Membership:

Speed Skating Member and Figure Skating Member

Member since:

1894

Address:

Serviceboks 1, Ullevål Stadion
Oslo
N-0840
NORWAY

Phone:

(+47) 21 02 97 20

Email:

skoyteforbundet@nif.idrett.no

Social:

Other info:

President: Mrs. Mona Adolfsen 
General Secretary: Mr. Håkon Dahl